V/v đẩy mạnh triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dung tiền mặt trong các trường, cơ sở giáo dục và đào tạo, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang