Khăn trải bàn

Kỹ thuật khăn trải bàn cho phép mỗi học sinh trong nhóm suy nghĩ, ghi lại và chia sẻ ý kiến về một vấn đề, chủ đề hoặc câu hỏi với các học sinh khác trong nhóm mình. Học sinh được cung cấp một tờ giấy lớn được chia thành nhiều phần tương ứng với số thành viên trong nhóm, xung quanh một hình trung tâm. Học sinh phân tích và so sánh những gì mỗi thành viên đã viết, và ghi lại những ý kiến đã thống nhất vào phần/ô trung tâm. Cũng có thể dùng cách khác: mỗi học sinh có thể sử dụng tờ giấy A4 để ghi lại ý tưởng của mình và tóm tắt ý tưởng của mình trên một tờ giấy khác.

Sơ đồ

Kỹ thuật này có thể được sử dụng để huy động các ý tưởng, ghi lại kết quả các nghiên cứu tài liệu hoặc phân tích tài liệu đọc và các tài liệu khác.

Giáo viên phải:

 1. Giao một chủ đề
 2. Lập nhóm có tối đa 5 thành viên
 3. Cung cấp giấy
 4. Hướng dẫn cụ thể những việc cần làm
 5. Phát triển các câu hỏi khuyến khích các quá trình tư duy khác nhau
 6. Gợi nhắc học sinh thận trọng phân tích và so sánh các ý kiến
 7. Dành đủ thời gian suy nghĩ

Kỹ thuật khăn trải bàn khuyến khích:

 1. Tư duy độc lập
 2. Chia sẻ nhóm, thảo luận, tranh luận và thương lượng
 3. Học sinh phát huy ý tưởng của những người khác
 4. Gọc sinh phân tích và kết hợp các ý kiến chung
 5. Giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản

Một bước bổ sung sau khi học sinh viết ý tưởng của mình, là học sinh xoay tờ ‘khăn trải bàn’ này để có thể xem được công việc của một học sinh khác. Sau đó học sinh phản hồi lại những gì được viết trong phần giấy ở trước mặt. Các em có thể đồng ý, không đồng ý, hoặc tiếp tục với một suy nghĩ khác. Tiếp tục xoay khăn này cho đến khi mọi người đã có thể đọc và viết vào hết các phần. Sau đó, nhóm thảo luận về các ý tưởng và đi đến thống nhất về những gì sẽ viết ở giữa khăn trải bàn.