KWL / KWHL

Kỹ thuật KWL có thể được sử dụng để ghi lại những ý tưởng được tạo ra từ quá trình thảo luận nóng/ Tia chớp hoặc từ cuộc thảo luận cả lớp. Kỹ thuật KWL có thể được hoàn thành riêng lẻ. Kỹ thuật KWL hữu ích cho việc điều tra và đọc có mục đích.

Các bước chung là:

K (Đã biết):

Tôi đã biết gì về chủ đề này?

W (Muốn biết):

Tôi muốn biết điều gì?

L (Đã học được):

Khi kết thúc cuộc tra cứu hoặc bài đọc: Tôi đã học được gì?

Một mô hình khác là KWHL được sử dụng để ghi lại quy trình được lập ra và sử dụng để tìm kiếm thông tin mong muốn.

K (Đã biết):

Tôi đã biết gì về chủ đề này?

W (Muốn biết):

Tôi muốn biết điều gì?

H (Làm thế nào):

Làm thế nào tôi sẽ tìm ra? hoặc Làm thế nào tôi đã tìm ra?

L (Đã học được):

Khi kết thúc cuộc tra cứu hoặc bài đọc: Tôi đã học được gì?

 

KWL / KWHL có thể được sử dụng như một hoạt động của cả lớp hoặc các nhóm nhỏ hoặc cá nhân học sinh, hoặc kết hợp các hình thức này

Ví dụ, sử dụng KWHL trong phương pháp Truy vấn: giáo viên bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi cho học sinh để tìm hiểu xem các em biết gì về một chủ đề - ví dụ: 'Em biết gì về tính bền vững?'. Thông tin có thể được thu thập bằng cách sử dụng kỹ thuật thảo luận nóng/ Tia chớp hoặc Thảo luận có hướng dẫn, rồi được viết lên bảng để phân tích hoặc trực tiếp điền vào cột K. Các câu trả lời có thể bao gồm: tiết kiệm nước; trồng cây; không lãng phí đồ vật; tái chế; chăm sóc hành tinh của chúng ta; cứu cá voi. Các thông tin này có thể được tổng hợp thêm, chẳng hạn thành "Không lãng phí đồ vật" và "Chăm sóc môi trường".

Sau đó, học sinh được khuyến khích và hướng dẫn để xác định thêm thông tin mà các em muốn tìm hiểu về các chủ đề phụ như: 'Tiết kiệm nước'. Điều này có thể dẫn đến những câu hỏi như: Tại sao chúng ta cần tiết kiệm nước? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có nước? Chúng ta có thể tiết kiệm nước bằng những cách nào? Sau đó, học sinh xác định các cách mà các em có thể thu thập thông tin liên quan. Bước W và bước H có thể được tiến hành với cả lớp hoặc theo nhóm nhỏ. Sau khi nghiên cứu tài liệu, học sinh cần sửa lại bước H và ghi lại kết quả của mình vào cột L. Bước L có thể được hoàn thành cho cả lớp khi các nhóm đóng góp phát hiện của mình.

Hình ảnh sau đây cung cấp một ví dụ về biểu đồ KWHL do cả lớp phát triển cho một bài học về sự phát triển của khủng long

KWL / KWHL giúp học sinh:

  1. Tham gia vào việc xác định các mục tiêu học tập
  2. Nhớ lại và sử dụng những gì các em đã biết
  3. Xác định những gì cần việc tìm hiểu thêm
  4. Xác định những gì đã học
  5. Cá nhân hóa việc học của mình
  6. Lập kế hoạch học tập một cách có hệ thống