Liên kết, Mở rộng, Thử thách

Kỹ thuật này khuyến khích học sinh liên kết thông tin mới với những gì các em đã biết và chiêm nghiệm về việc học của mình. Liên kết, Mở rộng, Thử thách rất hữu ích để khuyến khích học sinh chiêm nghiệm về nội dung bài học, tài liệu đọc, tra cứu, v.v. Nó có thể được sử dụng với học sinh riêng lẻ, trong nhóm nhỏ hoặc cả lớp.

Các câu hỏi cơ bản của kỹ thuật Liên kết nối, Mở rộng, Thử thách là:

 • Thí nghiệm này liên hệ thế nào với những gì em đã biết?
 • Có điều gì mới đã mở rộng tư duy và hiểu biết của em?
 • Có điều gì là thách thức hoặc khó hiểu? Em thắc mắc về điều gì?

Khi sử dụng Liên kết nối, Mở rộng, Thử thách với một văn bản hoặc cuốn sách, đoạn băng video hoặc tài liệu khác, các câu hỏi sau đây là ví dụ về cách giáo viên có thể điều chỉnh các câu hỏi cho phù hợp với nội dung.

 • Liên kết: Làm thế nào để các ý tưởng và thông tin trong bài đọc này kết nối với những gì em đã biết về_________
 • Mở rộng: Văn bản này mở rộng suy nghĩ của em về_________như thế nào?
 • Thử thách: Văn bản này có thách thức hoặc làm em thấy khó hiểu_________không? Nó đặt ra những câu hỏi mới nào cho em?

Bảng sau đây có thể được sử dụng cho từng cá nhân, nhóm nhỏ hoặc cả lớp.

Hình ảnh sau đây là một ví dụ về Liên kết, Mở rộng, Thử thách được hoàn thành bởi một học sinh khi kết thúc bài học và là một ví dụ về đánh giá quá trình và tự đánh giá.

Kỹ thuật Liên kết, Mở rộng, Thử thách giúp học sinh:

 • Kết nối các ý tưởng và thông tin trong và giữa các chủ đề
 • Kết nối những ý tưởng và thông tin mới với những gì các em đã biết và hiểu
 • Liên hệ với việc học tập của các em
 • Hiểu sâu hơn về một chủ đề
 • Trở thành những người học biết suy nghĩ và tự chủ hơn