Mảnh ghép

Mảnh ghép là một hoạt động nhóm yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin trong các nhóm nhỏ và chia sẻ những gì đã học được với các học sinh khác. Chủ đề của bài học được chia thành các chủ đề phụ do các nhóm ‘chuyên gia’ nhỏ tìm hiểu, nghiên cứu và hướng dẫn lại cho các học sinh khác trong các nhóm ‘mảnh ghép. Bằng cách này, học sinh dạy lẫn nhau và học một lượng lớn thông tin bằng cách chia sẻ công việc.

Giai đoạn 1:

Thành lập các nhóm chuyên gia. Dựa trên chủ đề đang nghiên cứu như động vật nhỏ, các chủ đề phụ như côn trùng, loài nhện, động vật thân mềm và annelid được phân bổ cho các nhóm ‘chuyên gia’ khác nhau để giải quyết nhiệm vụ được giao. Giáo viên có thể cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề / chủ đề phụ hoặc học sinh cần tự nghiên cứu vấn đề này. Học sinh thảo luận và phân tích tài liệu để thực hiện các mục tiêu được giao cho nhóm / chủ đề phụ của mình. Sơ đồ tư duy hoặc trình các dạng biểu diễn đồ họa có thể được sử dụng để tóm tắt những hiểu biết chính và mối liên hệ giữa những ý tưởng này. Sau đó, nhóm lập kế hoạch cách dạy tài liệu này cho các học sinh khác trong các nhóm 'mảnh ghép’.Trong khi các nhóm ‘chuyên gia’ làm việc, giáo viên cần quan sát và hỗ trợ kịp thời để đảm bảo rằng học sinh tập trung thích hợp và có thể trình bày kết quả của mình cho các nhóm khác.

Giai đoạn 2:

Các học sinh trong mỗi nhóm chuyên gia được đánh số để thành lập các nhóm ‘mảnh ghép’ mới. Mỗi nhóm mới bao gồm một thành viên của mỗi nhóm chuyên gia được thành lập để dạy và học lẫn nhau. Điều này cho phép học sinh hiểu rộng hơn hoặc có được bức tranh toàn cảnh hơn về chủ đề tổng thể.

Giáo viên cũng cần hướng dẫn cho các nhóm ‘mảnh ghép’ và thử thách sự hiểu biết và tham gia của học sinh. Học sinh trong nhóm mảnh ghép cần được khuyến khích đặt câu hỏi cho nhau và tham gia tranh luận.

Sự hình thành các nhóm ‘mảnh ghép’ từ các nhóm ‘chuyên gia’ được minh họa trong sơ đồ sau.

 

Một giải pháp thay thế cho Giai đoạn 1 là để cho học sinh trong nhóm Chuyên gia nghiên cứu từng tài liệu liên quan đến chủ đề phụ của nhóm và sau đó chia sẻ và thảo luận vấn đề này với các thành viên khác trong nhóm ‘chuyên gia’ của họ để đi đến thống nhất về những gì được yêu cầu. Sau đó, họ dự định cách dạy những điều thu thập được cho các nhóm khác.

Trong một mô hình mảnh ghép khác còn có thêm một giai đoạn tiếp theo (Giai đoạn 3), trong đó học sinh quay trở lại nhóm 'chuyên gia' ban đầu và thảo luận về các chủ đề khác và bao gồm bất kỳ thông tin hoặc quan điểm bổ sung nào về chủ đề của riêng họ để giúp họ hiểu sâu hơn về chủ đề lớn hơn.

Kỹ thuật mảnh ghép:

  • Tạo điều kiện cho học sinh tích cực tham gia và đóng góp vào các hoạt động nhóm
  • Nâng cao trách nhiệm cá nhân trong học nhóm
  • Thúc đẩy quyền tự chủ và trách nhiệm tự học
  • Khuyến khích giao tiếp và hợp tác
  • Nâng cao kiến thức và hiểu biết về nội dung chủ đề
  • Hỗ trợ sự phát triển và sử dụng tư duy bậc cao

Video ví dụ minh họa kỹ thuật Mảnh ghép