Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy là một công cụ trực quan để hỗ trợ kỹ thuật thảo luận nóng/ Tia chớp. Sơ đồ tư duy, sơ đồ đồ họa và sơ đồ khái niệm có thể được sử dụng để phân tích và phân loại các ý tưởng thu thập được thông qua thảo luận nóng/ Tia chớp.

Trong sơ đồ tư duy, các đường thẳng được sử dụng để minh họa các mối liên kết và quan hệ giữa các ý tưởng và có thể bao quát nhiều ý tưởng một cách rõ ràng và dễ dàng hơn những gì có thể được cung cấp thông qua các văn bản và tài liệu đọc.

Để xây dựng Sơ đồ tư duy, trước hết cần xác định nội dung chính và mục đích chính rồi viết ra giấy. Sau đó, xác định các chủ đề phụ và ghi lại những chủ đề này làm từ khóa trên các nhánh mở rộng từ chủ đề chính. Khám phá các chủ đề phụ bằng cách thêm nhiều nhánh hơn. Hình ảnh và màu sắc có thể được sử dụng để làm rõ hơn các chủ đề phụ và liên kết của chúng

Học sinh có thể xây dựng bản đồ tư duy của riêng mình hoặc hoàn chỉnh khung bản đồ tư duy do giáo viên thiết kế hoặc thêm vào bản đồ tư duy đã hoàn chỉnh một phần do giáo viên cung cấp

Sơ đồ tư duy và các biểu diễn đồ họa như biểu đồ và sơ đồ Venn đã được chứng minh là thúc đẩy việc lưu giữ kiến thức và hiểu thông tin và mối quan hệ giữa các chủ đề và chủ đề phụ khác nhau.

Ví dụ trên đây cho thấy lợi ích của việc lập sơ đồ tư duy.

Học sinh (và giáo viên) có thể sử dụng bản đồ tư duy theo nhiều cách khác nhau để:

  1. Tóm tắt nội dung bài giảng và tài liệu đọc
  2. Tóm tắt các cuộc thảo luận
  3. Ghi lại các ý tưởng khi phân tích một vấn đề hoặc các tình huống để tìm hiểu thêm
  4. Xác định các nguyên tắc được nêu trong hoạt động Khám phá
  5. Lập kế hoạch các bước để thực hiện một nghiên cứu
  6. Lập cấu trúc và nội dung của một bài tiểu luận hoặc bài tập khác
  7. Tóm tắt các phát hiện từ các hoạt động nghiên cứu