Truy vấn

Trong khi các phương pháp dựa trên dự án và vấn đề liên quan đến việc học sinh nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống thực, thì phương pháp truy vấn lại yêu cầu học sinh đặt ra vấn đề đồng thời giải quyết chúng.

Học tập thông qua truy vấn là một cách tiếp cận có cấu trúc hơn so với học tập dựa trên vấn đề và dự án. Học sinh hoạt động trong một khung truy tìm thông tin cụ thể được tạo lập bởi một câu hỏi hoặc kịch bản có vấn đề để thúc đẩy việc tìm hiểu thông tin.

 

Truy vấn thường diễn ra trong một vài tuần hoặc một học kỳ và liên quan đến một khối chủ đề đơn lẻ hoặc các khối chủ đề tích hợp giữa các môn học. Truy vấn rất phù hợp với các môn học nhân văn, khoa học xã hội và STEM.

Học sinh thường làm việc hợp tác trong các nhóm hoặc đội nhỏ để thực hiện truy vấn.

Hoạt động truy vấn đòi hỏi học sinh sử dụng các quá trình và kỹ năng tư duy khác nhau. Truy vấn bao gồm việc học sinh tự hình thành câu hỏi về một chủ đề hoặc vấn đề với sự hỗ trợ của giáo viên, tra cứu và khám phá vấn đề, diễn giải thích minh chứng, giải thích câu trả lời của mình, truyền đạt kết quả nghiên cứu và ánh xạ cách các em có thể áp dụng những gì đã học cho bản thân hoặc cho người khác.

Truy vấn có thể được phân hóa để hỗ trợ cá nhân học sinh.

Quá trình truy vấn hỗ trợ phát triển một loạt các kỹ năng học tập. Phương pháp này yêu cầu học sinh:

  1. Kết nối giữa hiểu biết hiện tại với thông tin và kinh nghiệm mới
  2. Tra cứu
  3. Hợp tác
  4. Phân tích, đánh giá và suy nghĩ độc lập
  5. Giải quyết vấn đề
  6. Giao tiếp theo những cách khác nhau
  7. Kiên trì vớ hướng truy vấn
  8. Tư duy hệ thống và đặt mục tiêu
  9. Lập kế hoạch và tuân theo một quá trình hành động
  10. Quản lý việc học tập và quản lý thời gian

Giáo viên phải hướng dẫn học sinh và cung cấp cấu trúc để học sinh tổ chức các câu hỏi truy vấn. Có nhiều mô hình truy vấn và bảng sau đây trình bày các giai đoạn của một mô hình thông thường.

Bảng này cung cấp các ví dụ về tên gọi và mục đích của từng giai đoạn, các hoạt động mà học sinh tham gia và những câu hỏi gợi ý mà học sinh nên được khuyến khích để tự chiêm nghiệm về nhiệm vụ của mình. Đồng thời với việc xây dựng các câu hỏi gợi ý, giáo viên nên điều chỉnh và sử dụng các câu hỏi gợi nhắc để hỗ trợ và thử thách học sinh trong quá trình học tập.

Giai đoạn Tham gia và Điều chỉnh thường được tiến hành như một hoạt động cả lớp, trong đó giáo viên gợi mở tư duy của học sinh và giúp học sinh tập trung vào chủ đề và các câu hỏi định hướng thích hợp. Việc sử dụng kỹ thuật KWL rất hữu ích để ghi lại những gì học sinh đã biết và những điều muốn biết thêm. Những điều muốn biết thêm sẽ thúc đẩy việc xây dựng các câu hỏi định hướng, và từ đó, là các câu hỏi truy vấn.

Đôi khi giáo iên kết hợp các giai đoạn Sắp xếp và Rút ra kết luận với nhau. Trong các môn khoa học, giai đoạn Khám phá thường được sử dụng để tiến hành thí nghiệm.