Phương pháp dạy và học là một tập hợp các quy trình có tính hệ thống dựa trên một cách tiếp cận cụ thể và do giáo viên lựa chọn để giúp học sinh đạt được các mục tiêu của bài học và hỗ trợ học sinh phát triển theo tốc độ và trình độ của riêng mình.

Như đã nêu ở các phần trên, CTGDPT phát huy phương pháp giảng dạy tích cực dựa trên các lý thuyết học tập kiến tạo. Trọng tâm là thúc đẩy việc học tập của học sinh và các kỹ năng tư duy thay vì tập trung vào luyện tập và học thuộc lòng kiến thức.

Trong phương pháp dạy học tích cực, đánh giá được lồng vào các phương pháp và kỹ thuật dạy và học và thường dẫn đến việc lựa chọn các phương pháp và kỹ thuật này.

Mặc dù có nhiều phương pháp dạy học tích cực khác nhau nhưng trong mô-đun này chúng ta sẽ đề cập đến các phương pháp sau đây.

Những phương pháp này yêu cầu học sinh tham gia các hoạt động tìm tòi:

 1. Truy vấn
 2. Dự án
 3. Học tập dựa trên vấn đề
 4. Học tập khám phá
 5. Lớp học đảo ngược

Kỹ thuật dạy học là những hoạt động giảng dạy/sư phạm cụ thể nhất quán với, và được sử dụng trong, phương pháp sư phạm đã chọn để giúp học sinh đạt được các mục tiêu của bài học. Các kỹ thuật giảng dạy có thể được áp dụng linh hoạt để hỗ trợ các phương pháp khác nhau, bao gồm cả các phương pháp truyền thống. Có nhiều kỹ thuật khác nhau và trong mô- đun này, chúng ta sẽ đề cập đến những kỹ thuật sau. Như các bạn sẽ thấy, các kỹ thuật này khuyến khích việc học tích cực, cũng như sự phát triển và sử dụng các kỹ năng tư duy bậc cao.

 • Thảo luận nóng/ Tia chớp/
 • Sơ đồ tư duy
 • KWL / KWHL
 • Mảnh ghép
 • Khăn trải bàn
 • Đặt câu hỏi đối ứng
 • Hội thoại có hướng dẫn
 • Các thói quen tư duy

Phương pháp và kỹ thuật dạy học phải hấp dẫn, khơi gợi hứng thú, và sự tò mò của học sinh.

Thông qua các phương pháp và kỹ thuật học tập tích cực được thiết kế cẩn thận, học sinh được khuyến khích phát triển các kiến thức nội dung sâu sắc cũng như các kỹ năng tư duy bậc cao, các kỹ năng hợp tác, sáng tạo và giao tiếp.