THÔNG BÁO
V/v mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
năm học 2019-2020