PHÒNG GD&ĐT RẠCH GIÁ                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂU CƠ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 31/QĐ -TH                                    Thanh Vân, ngày 16 tháng 07 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ tuyển sinh trẻ vào học lớp 1

năm học 2019 - 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂU CƠ

 

Căn cứ Điều 20 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng theo Thông tư số 41/2010/TT - BGDĐT ngày 30 /12 /2010  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-PGDĐT ngày 10/05/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Rạch Giá về việc Huy động trẻ vào học lớp 1 và tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Rạch Giá.

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-TH ngày 15/07/2019 của trường tiểu học Âu Cơ về Kế hoạch huy động trẻ vào học lớp 1 năm học 2019-2020.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1: Thành lập Tổ tuyển sinh trẻ vào học lớp 1 năm học 2019 - 2020 của trường tiểu học Âu Cơ gồm có các ông, bà sau:

          1/. Ông La Văn Tài, Hiệu trưởng, Tổ trưởng;

          2/. Bà Mã Cẩm Loan, Phó Hiệu trưởng, Tổ phó;

          3/. Bà Lê Thị Xuân Hương, Giáo viên, Thư ký;

          4/. Bà Vương Bội Tiên, Giáo viên, thành viên;

          5/. Bà Nguyễn Minh Thi, Giáo viên, thành viên;

          6/. Bà Danh Thị Mỹ Linh, Giáo viên, thành viên;

7/. Bà Phùng Thị Hương Giang, Giáo viên, thành viên;

8/. Bà Phan Thị Huỳnh Châu; Giáo viên, thành viên.

9/. Ông Phạm Hồng Phong Sương, TPT Đội, phổ cập GD, thành viên;

            Điều 2: Tổ tuyển sinh làm việc từ ngày 22/7/2019 theo Kế hoạch số 56/KH-TH ngày 15/07/2019  của trường tiểu học Âu Cơ Về  Huy động trẻ vào học lớp 1 năm học 2019-2020 và theo sự phân công của tổ trưởng. Tổ tuyển sinh tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

     Điều 3: Các ông (Bà) Kế toán, thủ quỹ; Tổ trưởng Văn phòng, Tổ trưởng chuyên môn, bộ phận có liên quan của trường tiểu học Âu Cơ, các cá nhân tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./                                                                                          

Nơi nhận:                                                             HIỆU TRƯỞNG                                                                                              

- Như Điều 3;

- Lưu: VP.